COOKIE- OG PRIVATLIVS- POLITIKPRIVATLIVSPOLITIK FOR BORNFIBER SERVICE PROVIDER APS


DATAANSVAR


BornFiber tager abonnentens databeskyttelse alvorligt. BornFiber behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan BornFiber behandler abonnentens data.

BornFiber er dataansvarlig, og BornFiber sikrer, at abonnentens persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:


Kontakt: BornFiber Service Provider ApS

Adresse: Erik Husfeldtsvej 7, 2630 Taastrup

CVR: 36534273

Telefonnummer: +45 7089 0000

E-mail: kundeservice@bornfiber.dk

Hjemmeside: https://bornfiber.dk


BEHANDLING AF PERSONDATA


BornFiber sikrer fair og transparent databehandling


Når BornFiber beder abonnenten om at stille abonnentens persondata til rådighed for os, oplyser BornFiber om, hvilke data BornFiber behandler om abonnenten og til hvilket formål. Abonnenten modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af abonnentens persondata.


BornFiber anvender denne type data om dig


BornFiber indsamler og behandler personoplysninger om abonnenten samt øvrige brugere i husstanden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. BornFiber behandler oplysninger om abonnenten (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) samt IP-adresse, forbrugs- og regningsdata, data om antallet af tilsluttede klienter, signalstyrke, tidsforbrug, abonnentens mediebrug på TV-boksen og på web-TV tjenesten (TV, VOD-materiale og lignende). BornFiber behandler endvidere abonnentens tilkendegivelser og delte data på BornFiber’s offentligt tilgængelige sociale platforme. Opbevaring og behandling af sådanne data sker endvidere i henhold til platformleverandørens privatlivspolitik.


BornFiber indsamler og opbevarer abonnentens persondata til bestemte formål


BornFiber indsamler og behandler således personoplysninger med det formål, at kunne levere de aftalte produkter, foretage korrekt fakturering af abonnentens tjenester, yde support og vejledning til abonnenten, identifikation af mulige produktforbedringer, tilpasning af produkter samt anbefalinger af indhold på baggrund abonnentens medieforbrug, at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til program- og indholdsleverandører og opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen og markedsføringsformål.

BornFiber indsamler og behandler personoplysninger, for at kunne opfylde abonnementsaftalen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; for at kunne overholde en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1; i BornFiber legitime interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 med det formål, at kunne informere om relevante produkter og tjenester samt udvikle og forbedre produkter og tjenester ud fra medieforbruget samt for kunne yde support og vejledning i forhold til produkter og tjenester.


BornFiber behandler kun relevante persondata


BornFiber behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, BornFiber indsamler. BornFiber indsamler fx ikke flere data, end dem, BornFiber har brug for til det konkrete formål.


BornFiber behandler kun nødvendige persondata


BornFiber indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx BornFiber indsamler personoplysninger, som til enhver tid er nødvendige for opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen eller anden tilsvarende lovgivning.

Undladelse af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retlig forpligtelse som BornFiber er underlagt, opfyldelse en kontrakt eller udføre tjenester, som kræves i forbindelse med abonnementsaftalen. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at BornFiber ikke kan levere produkter og tjenester til abonnenten.


BornFiber kontrollerer og opdaterer abonnentens persondata


BornFiber kontrollerer, at de persondata, BornFiber behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. BornFiber sørger også for at opdatere abonnentens persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at abonnentens data er korrekte og opdaterede, beder BornFiber abonnenten oplyse os om relevante ændringer i abonnentens data. Abonnenten kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os abonnentens ændringer.


BornFiber sletter abonnentens persondata, når de ikke længere er nødvendige


BornFiber sletter abonnentens persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af abonnentens data.

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer BornFIber disse i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, personoplysningerne vedrører.

For personoplysninger som ikke er omfattet af bogføringsloven opbevarer BornFiber disse i en periode på maksimalt 3 år fra abonnementsaftalens ophør i overensstemmelse med almindelige forældelsesfrister, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.


BornFiber indhenter dit samtykke, inden BornFiber behandler abonnentens persondata


BornFiber indhenter dit samtykke, inden BornFiber behandler abonnentens persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre BornFiber har et lovligt grundlag for at indhente dem. BornFiber oplyser om et sådant grundlag og om BornFibers legitime interesse i at behandle abonnentens persondata.

Samtykke er frivilligt, og abonnenten kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende sig til BornFiber. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis abonnenten ønsker yderligere oplysninger. Hvis abonnenten er under 18 år, indhenter BornFiber altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden BornFiber behandler abonnentens persondata som ovenfor beskrevet.


BornFiber videregiver ikke abonnentens persondata uden dit samtykke


Personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering om de pågældende oplysninger, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

Som led i opfyldelse af abonnementsaftalen videregiver eller overlader BornFiber i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen personoplysninger til Waoo med henblik på kundeoprettelse, fakturering, analyseformål, levering af produkter og tjenester og teknisk support på vegne af BornFiber, samt til andre relevante samarbejdspartnere i form af indholdsleverandører, systemleverandører, salgspartnere, analysefirmaer, tekniske underleverandører og myndigheder.

Med henblik på at kunne oprette brugere, og administrere eventuelle tredjepartstjenester, som følger med abonnementet eller kan tilkøbes gennem BornFiber, videregiver BornFiber i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen personoplysninger til den tredjepart, som driver de enkelte tredjepartstjenester.


SIKKERHED


BornFiber beskytter abonnentens persondata og har interne regler om informationssikkerhed


BornFiber har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter abonnentens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

BRUG AF COOKIES


Cookies, formål og relevans


Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.


Så lang tid opbevares cookies


Cookies sletter sig selv efter 12 måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.


Sådan sletter du cookies


Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering


Sådan undgår jeg cookies


Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:http://minecookies.org/cookiehandtering


Hvad cookies bruges til på vores website


Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om og geografi på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.


Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet og kunne gennemføre målrettede markedsføringstiltag på Google. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


ABONNENTENS RETTIGHEDER


Abonnenten har ret til at få adgang til abonnentens persondata


I medfør af databeskyttelseslovningen har abonnenten en række rettigheder i forhold til BornFibers behandling af oplysninger.

Såfremt abonnenten ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal abonnenten rette henvendelse til BornFiber via de kontaktoplysninger, der fremgår på hjemmesiden https://bornfiber.dk

Abonnentens rettigheder omfatter retten til:

at få indsigt i de personoplysninger, som behandles om abonnenten, samt en række yderligere oplysninger

at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

i visse tilfælde retten til at få behandling af abonnentens person- oplysninger begrænset. BornFiber må efterfølgende kun behandle personoplysninger bortset fra opbevaring med abonnentens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

i visse tilfælde at gøre indsigelse mod BornFibers lovlige behandling af abonnentens personoplysninger

i visse tilfælde at modtage abonnentens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Abonnenten har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet


Hvis abonnenten mener, at de persondata, BornFiber behandler om dig, er unøjagtige, har abonnenten ret til at få dem rettet. Abonnenten rette henvendelse til BornFiber oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Abonnenten har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte BornFiber på de kontaktoplysningerne øverst. Tilbagetrækning af et samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling af personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis abonnenten tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Når abonnenten retter henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet abonnentens persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Abonnenten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af abonnentens persondata.


Abonnenten har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af abonnentens persondata. Abonnenten kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis abonnentens indsigelse er berettiget, sørger BornFiber for at ophøre med behandlingen af abonnentens persondata.

Endelig kan abonnenten til enhver tid klage over vores behandling af abonnentens personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.